top of page

המדע באתר זה הוא כללי ואין לראות בו הנחיה רפואית או המלצה לריפוי.בכל מקרה של בעיה יש לפנות לרופא המטפל ולפעול לפי הוראותיו.

גופי כשרות ובדץ

אנו בתבלין וטבע ברכה, חנות תבלינים בהוד השרון שמחים להגיש לכם סיכום של שעות רבות של חיפוש מידע על גופי כשרות בארץ ובעולם. במהלך עבודתנו בחנות נדרשנו לא פעם לשיחות עם משגיחים וגופי כשרות מכל העולם, והעמדנו כאן את המידע שאספנו לשימוש הכלל.

מבוא מתוך הספר "מדריך לכשרות המזון" של הרב עמרם אדרעי:

ההכשרים הניתנים בארץ ישראל למזון כשר הנעשה בארץ ברובם ניתנים ע"י הרבנויות המקומיים או ע"י ארגוני כשרות פרטיים וע"י בדצי"ם (בית דין צדק) שונים.
ובקשר להכשרים על מזון המיובא מחו"ל, מקובל היום שיבואן הרוצה לייבא מזון כשר בהכשר רבנות בחו"ל או בהכשר הרבנות הראשית בארץ וכל גוף כשרות כל שהוא, עליו לקבל על כך אישור מהרבות הראשית לישראל (ראה על כך מה שכתבתי בהקדמה לספרי "עמא דבר").

הכשרי הרבנויות המקומיות בארץ מסורים בידי הרבנים המקומיים שבכל עיר ע"י באי כוחם מחלקות הכשרות של המועצות הדתיות. ואף על פי שהסמכות למתן הכשרים ניתנת לרבנים המקומיים מהרבנות הראשית לישראל, לעת עתה אין קריטריונים שווים לכל הכשרי הרבנויות השונות שבכל עיר. כך שיש רבני ערים מסויימים שהכשריהם מפורסמים כמהודרים יותר ויש שאינם מהודרים. ועל כל פנים לעניות דעתי הכל תלוי במשגיח הנמצא בשטח בידע וביראת שמים שלו.
ולגבי הכשרי הבדצי"ם וארגוני הכשרות הפרטיים שבארץ, מציאותם נובעת מהדרישה של אנשי שלומם להכשר מהודר על פי מנהגיהם ודרישותיהם בעינייני כשרות התואמים את אורחות חייהם.
בסדר הצגת ארגוני הכשרות להלן, אין כל חשיבות לסדר הצגת הרשימה, ואין בציון ארגון כשרות זה או אחר משום המלצה, לגיטימציה או הכרה בכל הכשר שהוא, ואיני בא פה לקבוע, להוסיף או להחסיר מערכו של אף ארגון כשרות כל שהוא. וכן אין אני מתיימר פה לקבוע מהו ההכשר המהודר יותר, ובאיזו כשרות לבחור? וכל אחד ישאל בזה את רבותיו, ונהרא נהרא ופשטיה.
כי בטוח אני בזה שכל רב וארגון כשרות מוסמך עושה את עבודתו נאמנה, וכאמור לעיל שהדבר תלוי גם במשגיח הנמצא בשטח בידע וביראת שמים שלו, ובהוראות שמקבל מהרב שמעליו. ועל כן כאמור כל אחד ישאל את רבותיו שיורה לו איזו כשרות מתאימה לאורחות חייו ועל פי מנהגיו. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא נכשל בדבר הלכה, ולא נבוש בעולם הזה ולא נכלם לעולם הבא.

אלפון לארגוני הכשרות בארץ ובעולם סמליהם וכתובותיהם:

bottom of page